بک پرشر رگولاتورها

bpr-regulators-mix1

بک پرشر رگلاتور نوعی رگلاتور است که فشار ماقبل خود را کنترل می کند، به عبارت ساده تر بک پرشر رگلاتور، رگلاتوری است که به جای کنترل فشار بعد از خود، فشار قبل از خود را کنترل می کند. هر گاه سیستم یا رآکتوری داشته باشیم که بخواهیم فشار آنرا در یک محدوده خاص ثابت نگاه داریم، نیاز به یک بک پرشر رگلاتور خواهیم داشت. البته واضح است که بک پرشر رگلاتور می بایست در انتهای خط یا بعد از رآکتور یا هر سیستمی که بخواهیم فشار آنرا ثابت نگه داریم قرار گیرد. عملکرد بک پرشر رگلاتور به این صورت خواهد بود که هر گاه فشار ثابت شده، به هر علتی افزایش یابد، بک پرشر با بازکردن جریان و عبور سیال، فشارقبل از خود را کاهش می دهد و زمانیکه فشار به فشار مورد نظر رسید، مجدداً جریان را قطع می کند.

GO Regulator

BP-3        

Pressure Control Range of 0–۶ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/8” FNPT to ½” Tube stub.

BP-6        

Pressure Control Range of 0–۱۰۰ to 0-1000 psig. Cv: 3, Connections 1/2” FNPT to 3/4” Tube stub. High Flow

BP-8        

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.4-1.2, Connections 1/4” FNPT to 1/2” Tube stub. High Flow

BP-8LF  

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” to 1/2” FNPT. High Sensitivity.

CBP-3      

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/8” FNPT to 1/4” Tube stub. Optimum back pressure control.

LB-1        

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.03-53, Connections 1/16” to 1/8” FNPT. Internal volume less than 3cc. Rapid purge cycles.

SBPR       

Pressure Control Range of 1–۳۰ psia. Cv: 0.005-0.2, Connections 1/4” to 1/2” FNPT. Subatmospheric

BP-60      

Pressure Control Range of 0–۲۰۰۰ psig. Cv: 0.005-0.09, Connections 1/4” FNPT to 1/2” Tube stub. High Pressure

BP-66      

Pressure Control Range of 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.01-0.12, Connections 1/4” FNPT to 1/2” Tube stub. High Pressure

SWAGELOK

KCB Series

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-375 psig. Cv: 0.1-0.2, Connections 1/8” FNPT. high sensitivity

KBP Series

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” FNPT. high sensitivity

KFB Series

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 1, Connections 1/4” – ۱/۲” FNPT. high-flow

KHB Series

Pressure Control Range of 0–۵۰۰ to 100-10000 psig. Cv: 0.06-0.25, Connections 1/4” FNPT. high sensitivity high pressure.

KPB Series

Pressure Control Range of 0–۱۰۰۰ to 0-4000 psig. Cv: 0.06-0.2, Connections 1/4” FNPT. Medium pressure.

BS2, BSH2 Series

Max. In. Pressure: 5800 / 10150 psig, Pressure Control Range of 0–۱۴۵ to 0-10150 psig. Cv: 0.1, Connections 1/4” FNPT.

BS[H]4, BS[H]6, BS[H]8 Series

Max. In. Pressure: 1015 / 5800 psig, Pressure Control Range of 0–۴۳ to 0-5220 psig. Cv: 1.84-2.07, Connections 1/2” -۱” DN.

BS[H]10, BS[H]15 Series

Max. In. Pressure: 1015 / 3625 psig, Pressure Control Range of 0–۴۳ to 0-3625 psig. Cv: 3.84-7.3, Connections 1” -۱ ,۱/۲” DN. High flow

LBS4 Series

Max. In. Pressure: 507 psig, Pressure Control Range of 0–۴۳ to 0-290 psig. Cv: 1.3, Connections 1/2” FNPT. High Sensivity.

TESCOM

۲۶-۱۷۰۰ Series

Pressure Control Range of 5-500 to 200–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.1-0.14, Connections 1/8” – ½” FNPT.

۲۶-۱۷۰۰F Series

Pressure Control Range of 5-500 psig. Cv: 0.1-0.14, Connections Flange DN 15-25.

۲۶-۲۳۰۰ Series

Pressure Control Range of 0-250 psig. Cv: 0.6, Connections 1/4” – ½” FNPT or SAE. highly accurate, hydraulic or pneumatic testing, calibration, and pump discharge pressure control.

۲۶-۲۵۰۰ Series

Pressure Control Range of 0-20 to 0-300 psig. Cv: 5, Connections ½”-۱” FNPT or SAE. excellent sensitivity, High flow.

۲۶-۲۷۰۰ Series

Pressure Control Range of 0-30 to 0-1000 psig. Cv: 2, Connections ½”-۳/۴” FNPT or SAE. high flow, use in pump and compressor control and process pressure control. Suitable for high flow, low pressure chemical injection.

۲۶-۲۹۰۰ Series

Pressure Control Range 0-1000 psig. Cv: 2, Connections ½” FNPT or SAE. Dumping exhaled breath from pressure chamber (BIBS) and diving bell.

۴۴-۱۷۰۰ Series

Pressure Control Range 40-150 to 100-800 psig. Cv: 0.1, Connections 1/4” FNPT. Dumping hydraulic or pneumatic service.

۴۴-۲۳۰۰ Series

Pressure Control Range 0-25 to 0-250 psig. Cv: 0.08, Connections 1/4” FNPT. Analytical systems, gas sampling, pilot plants, OEM packages and R & D laboratories.

۴۴-۲۵۰۰ Series

Pressure Control Range 0-25 to 0-250 psig. Cv: 0.3, Connections 1/4” FNPT. General purpose.

۴۴-۲۹۰۰ Series

Pressure Control Range 0-12 to 0-150 psig. Cv: 0.3, Connections 1/4” FNPT. Extremely sensitive and repeatability. pilot plants.

۴۴-۴۷۰۰ Series

Pressure Control Range 50 mm Hg absolute-15 psig to 50 mm Hg absolute -150 psig. Cv: 0.04-0.3, Connections 1/4” – ۳/۸” FNPT. Hydraulic or pneumatic service

۴۴-۵۵۰۰ Series

Pressure Control Range 0-50 to 0-300 psig. Cv: 0.3, Connections 1/4” FNPT. Hydraulic or pneumatic service

۵۴-۲۱۰۰ Series

Pressure Control Range 0-15000 psig. Cv: 0.08, Connections 1/4” -۱/۲” FNPT. Pump discharge pressure control, chemical injection and burst testing.

۵۴-۲۳۰۰ Series

Pressure Control Range 0-1000 to 0-10000 psig. Cv: 1.6, Connections 1/2” – ¾” FNPT. Hydraulic test stands and process control.

۵۴-۲۷۰۰ Series

Pressure Control Range 0-500 to 0-5500 psig. Cv: 5, Connections 1” FNPT. High flow, hydraulic test stands.

۵۴-۳۵۰۰ Series

Pressure Control Range 0-10000 psig. Cv: 0.08, Connections 1/4” -۳/۸” FNPT. Two-stage hydraulic backpressure regulator, high pressure hydraulic test benches and injection valve manufacturing and testing.

BB3 Series

Pressure Control Range 0-80 to 0-250 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” FNPT. high pressure, low flow, portable equipment or OEM equipment.

DV Series

Pressure Control Range 760 – 50 mm Hg absolute. Cv: 0.25, Connections 1/8” – ۱/۴” FNPT. Vacuum control up to 0.1% accuracy. instrumentation testing and calibration equipment.

DRASTAR 

۰۷۷ Series

Pressure Control Range of 0–۳۰ to 0-362 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” FNPT.