رگولاتورهای سیلندری

mix-of-cylinder

با توجه به تغییرات فشار در خروجی سیلندرها لازم است رگلاتور بتواند خروجی مناسب را به سیستم تحویل دهد، اگر چه رگلاتورهای فشار بالای دو مرحله ای در خیلی از موارد می توانند این کار را انجام دهند با این حال شرکتهای تولید کننده رگلاتور برای بهینه سازی عملکرد رگلاتورهای ویژه ای نیز طراحی کرده اند که بر اساس حساسیت ثبات فشار خروجی، فشار ورودی و سایر پارامترها تنوع قابل قبولی دارند. در صورتی که منبع شما سیلندر است توصیه می شود که از رگلاتورهای این گروه بهره ببرید.

GO Regulator

CYL-1              

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-750 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Non-corrosive gases. Single Stage.

CYL-2               

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Non-corrosive gases. Two Stage.

CYL-3              

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰۰ to 0-2000 psig. Cv: 0.06-0.2, Connections 1/4” FNPT. Non-corrosive gases. High Pressure.

CYL-20

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Corrosion-resistant Two-stage. Precision pressure control

CYL-21

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-750 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

Corrosion-resistant Single Stage.

CC-2                

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.2, Connections 1/8” FNPT. Suited for instrumentation applications. Precise and stable delivery pressure.

COM-1

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Crossover manifold system

COM-2B         

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Crossover manifold system

COM-2P         

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Crossover manifold system

Swagelok

HF Series

Max. In. Pressure: 0-3000 psig. Outlet ranges from 5–۱۵۰ psig. Cv: 3.79. Connections 1/4” -۳/۸” DTube.

KCM Series

Nominal Changeover Pressures: 100, 250, and 500 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06. Connections: 1/4” FNPT. Gas Cylinder Changeover

Tescom

Compact Panel

Inlet pressures 0-4350 psig. Outlet pressures of 0–۵۰ to 0-2175 psig. Cv: 0.06-0.15, Connections 1/4” FNPT.

High Pressure Panel

Inlet pressures 0-4350 psig. Outlet pressures of 0-2175 psig. Cv: 0.06.

Ultra High Purity Compact Panel

Inlet pressures 0-3480 psig. Outlet pressures of 0–۱۴۵ to 0-247 psig. Cv: 0.06-0.24.

WEGA 1 and 2

Inlet pressures 0-4350 psig. Outlet pressures of 1.5–۲۲ to 29-290 psig, Connections 1/4” FNPT.

WEGA Corrosive Gases and Purging

Inlet pressures 0-2900 psig. Outlet pressures of 7.3–۲۲ to 14.5-145 psig. Cv: 0.06-0.16, Connections 1/4” FNPT.

Wega Mini

Inlet pressures 0-2900 psig. Outlet pressures of 0-60 to 0-145 psig. Cv: 0.02, Connections 1/4” FNPT.

Automatic Changeover regulators and systems

Labo-F and Doppelregulus

Inlet pressures 0-2900 psig. Outlet pressures of 0-1.45 to 0-290 psig.

NA4 Series

Inlet pressures 0-3000 psig. Outlet pressures of 0-30 to 0-1500 psig. Cv: 0.06, Connections 1/4” FNPT.

DRASTAR 

DR60

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۰۰ psig. Cv:0.2. Connections 1/4  ̋ FNPT. General usage / Co2 / Ethylene / Argon

Automatic Changeover Regulator & System

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 1-29 up to 1-290 psig. Cv:0.06-0.2. Connections 1/4  ̋ FNPT.