رگولاتورهای خاص

mix-of-special

همانطور که از نام این دسته مشخص است، رگلاتورهای با کاربردهای خاص در این گروه از محصولات دسته بندی شده اند. اگرچه نحوه کارکرد این رگلاتورها نیز مانند سایر رگلاتورها مشابه می باشد، اماتنوع در جنس، اتصالات ویژه و کاربردهای خاص عامل این دسته بندی بوده است.در صورتی که رگلاتورهای معمول به شما خدمت مناسبی ارائه نمی دهند، بهترین راه، جستجو در میان این گروه از محصولات و یافتن محصول متناسب با نیاز ویژه شما خواهد بود.

GO Regulator

GHR Series

Inlet pressures 0-10000 psig. Outlet pressures of 1-150 to 200-10000 psig. Cv: 1.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Compact, durable, highly accurate and stable regulator for application in hydraulic systems.

Vaporizing Regulators

HPR-2 Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT.

HPR-2 Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 40-250 W

HPR-2XW Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT.

HPR-2XW Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 40-250 W

CV Series Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT. Two-stage

CV Series Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 120-240 VAC / 40-250 W. Two-stage.

DHR Series Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT. Heated Dual Pressure Regulators.

DHR Series Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 120-240 VAC / 40-250 W. Heated Dual Pressure Regulators.

MV-1 Series

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.025-0.06, Connection: In 1/16” to 1/8” FNPT. Miniature weighing in at a scant 0.86 pounds.

LNG Sample Analyzer

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.025-0.06, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT. Heart of the LNG Vaporizer Assembly

HXR Insitu Temperature Exchanger

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.025, Connection: In 1/4” FNPT. Heart of the LNG Vaporizer Assembly. Designed to offset the Joules-Thompson temperature effect.

Swagelok

KCM Series

Nominal Changeover Pressures: 100, 250, and 500 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06. Connections: 1/4” FNPT. Gas Cylinder Changeover

KSV Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06-0.2. Connections: 1/8”- ۱/۴” FNPT.

Steam-Heated Vaporizing.

KEV Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۳۶۰۰ psig. Cv: 0.02-0.06. Connections: 1/8”- ۱/۴” FNPT. Electrically Heated Vaporizing

Tank Blanketing Pressure Regulators

Specification:Working Pressure: up to 232 psig (16.0 bar) Temperature: from -4 to 212°F (-20 to 100° C), End Connection Sizes: 1/2, 1, and 2 in

Tescom

۴۴-۵۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500 psig. Cv=0.02. Connection 1/4″ NPTF.Liquid petroleum analyzer

High Purity Gases

۱۲ Series

Inlet pressure: 0-150 psig. Outlet Pressure: 250 mm Hg-15 to 0-100 psig. Cv=0.04-0.08. Connection Special VCR.miniature ultra-high purity IGS/VCR®.

۱۵ Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-130 to 0-150 psig. Cv=8-14. Connection: 3/4”-۲″ Tubes. ultra-high flow.

۲۳ Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-130 to 0-150 psig. Cv=8-14. Connection: VCR / ½” -high flow.

۲۲-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-250 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.24. Connection Special.  electronic grade cleaned.

۲۲-۵۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-600 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=1. Connection 3/8”-۱/۲” Tubes. high flow.

۴۴۹-۲۵۴ Series

Inlet pressure: 0-1500 psig. Outlet Pressure: 25-400 psig. Cv=1. Connection Special / 1/2” Tube.high flow

۶۴-۲۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-250 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. electronic grade cleaned.

۶۴-۲۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. electronic grade cleaned.

۶۴-۳۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. high flow.

۶۴-۳۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. Two stage.

۶۴-۳۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. highly sensitive, low droop.

۶۴-۵۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 50 mm Hg absolute – 15 psig to 50 mm Hg absolute-30 psig. Cv=0.06-0.15-0.24. Connection Special / 1/4” Tube. sub atmospheric.

۶۴-۵۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-600 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=1. Connection Special / 1/2” Tube.

۷۴-۲۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-100 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. low internal volume.

۷۴-۳۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 4-150 psig. Cv=0.5. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, low internal volume.

۷۴-۳۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.5. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, low internal volume.

PH-1600 Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-20 to 0-250 psig. Cv=2.5-3.5. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, biotech and pharmaceutical applications.

PH-1800 Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-20 to 0-300 psig. Cv=10. Connection Special / 3/4” Tube. high flow, biotech and pharmaceutical applications.

PH-2200 Series

Inlet pressure: 0-150 psig. Outlet Pressure: 0-10 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15-0.24. Connection Special / 1/2” Tube. specialty, corrosive, and pyrophoric gases.

PH-2600 Series

Inlet pressure: 0-150 psig. Outlet Pressure: 0-10 to 0-150 psig. Cv=0.02-0.24. Connection Special / 1/2” Tube. specialty, corrosive, and pyrophoric gases.

PH-3200 Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-150 psig. Cv=1-1.8. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, biotech and pharmaceutical applications.

Medical Gases

Central Gas

Inlet pressure: 0-73 – ۰-۲۰۳ psig. Outlet Pressure: 0-58 to 0-145 psig. Pressurized medical gases.

Wegamed

Inlet pressure: 0-2900 psig. Outlet Pressure: 0-73 psig. Cylinder for pressure reduction of pressurized medical gases.

Wegamed 300

Inlet pressure: 0-4350 psig. Outlet Pressure: 0-73 psig. Cylinder for pressure reduction of pressurized medical gases.

Drastar

DR60

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۰۰ psig. Cv:0.2. Connections 1/4  ̋ FNPT. General usage / Co2 / Ethylene / Argon

Vaporizing

DRH Gas Heater Series

Inlet pressure 0-3500 psig. Cv:3.5. Connections 1/4  ̋ FNPT.

Ultra High Purity

DRA100

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ FNPT to ½” Tube stub.

DRA200

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ FNPT to 3/4” Tube stub.

DRA300

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ FNPT to 3/4” Tube stub. Springless

DRA700

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۲۵۰ psig. Cv:0.06 to 1.2. Connections 1/4  ̋ to 3/4” Lock. Economical