رگولاتورهای چند منظوره

mix-for-multi-purpose

بیشتر رگلاتورهایی که در صنایع مختلف کاربرد دارند، در این دسته بندی قرار داده شده اند. لذا بیشترین تنوع تجهیزات در این گروه از محصولات قابل مشاهده است. فشار ورودی تا ۶۰۰۰ psi و انواع آرایش connection ها را میتوان در این دسته یافت.اگر با رگلاتور ویژه ای روبرو نیستید ابتدا در این دسته، محصول مد نظر خود را جستجو نمایید.

GO Regulator

PR-1

Inlet pressure 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۷۵۰ psig. Cv’s from 0.025 to 0.50. Connections 1/8” to ¼ ̋ FNPT.

PR-2

Inlet pressure 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv from 0.025 to 0.5. Connections 1/8” to 3/8 “ FNPT.

PR-5

Inlet pressure 0-300 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۲۵۰ psig. Cv 0.2. Connections 1/8” to 3/8 “ FNPT. Minimum droop.

PR-7

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 1.1, Connections 1/4” FNPT to 3/4 “¾˝ Tri-clover. Minimum droop.

PR-7LF

Inlet pressures 0-3600 psig and outlet pressures of 0–۶ to 0–۱۵۰ psig. Cv: 0.025 to 0.50. Connections 1/4” to 1/2” FNPT. Sensitive Low pressure adjustability.

PR-7ULF

Gas Service. Inlet pressures 0- 250 psig. Outlet pressure ranges of 0–۶ to 0–۱۰۰ psig. Cv 0.004. Connections 1/8” to 1/4” FNPT. Ultra precise low outlet pressure control.

PR-9

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.06 – ۰٫۲, Connections 1/4” FNPT to ½” Tube stub. High Temperature (All metal construction)

PR-11

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.025 – ۰٫۲, Connections 1/8” to ¼”FNPT. Ultra Sensitive.

CPR-1

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 1–۳۰ to 0-750 psig. Cv: 0.025 – ۰٫۲, Connections 1/8” FNPT. Internal dead volume less than 4cc

CPR-5

Inlet pressures 0-300 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.2, Connections 1/8” FNPT to ¼” Tube stub. high fl ows with good sensitivity.

LG-1

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2-0.06, Connections 1/16” to 1/8” FNPT. low dead volume less than 2.7cc, Rapid purge cycles.

SPR

Inlet pressures 0-145 psig. Outlet pressures of 0–۳۰ psia. Cv: 0.025 – ۰٫۵, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Subatmospheric.

MR

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025 – ۰٫۰۶, Connections 1/16” to 1/8” FNPT. ultra-miniature, Designed for surface, panel or manifold mounting

Swagelok

Spring-Loaded – K Series

KCP Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۱۵۰۰ psig. Cv: 0.02-0.5. Connections: 1/8” FNPT. short stroke.

KPR Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.02-0.5. Connections: 1/4” FNPT. excellent accuracy, sensitivity, and setpoint pressure stability.

KHF Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۲۵۰ psig. Cv: 1. Connections: 1/4”-۱/۲” FNPT. high-flow high sensitivity.

KPF Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۰۰ up to 0–۴۰۰۰ psig. Cv: 1. Connections: 1/4”-۱/۲” FNPT. minimum droop.

KLF Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۲ up to 0–۲۵۰ psig. Cv: 0.02-0.5. Connections: 1/4” FNPT. High-Sensitivity, minimum droop.

High flow

KCY Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06-0.5. Connections: 1/4” FNPT. High Flow, Two-Stage

Dome-Loaded – RD & RA Series

RA Series

Inlet pressure 0-5800 psig. Ratio (Dome-to-Outlet Pressure):1:15- 1:70. Cv: 1.84. Connections 1/2” to 1 ̋ DN.

RD[H]6DP Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۱۴۵ psig. Cv: 1.95. Connections ¾” DN.

RD2 Series

Inlet pressure 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۵۸۰۰ psig. Cv:: 0.05. Connections ¼ ̋ FNPT.

RD[H]6 and RD[H]8 Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۱۵ up to 0–۲۵۳۷ psig. Cv: 1.95-2.07. Connections ¾” -۱” DN.

Spring-Loaded

RS[H]2 Series

Max. In. Pressure: 0-5800 / 0-10150 psig. Outlet ranges from 0–۱۴۵ up to 0–۵۰۷۵ psig. Cv: 0.05. Connections: ¼” FNPT. Dynamic regulation

RS[H]4 Series

Inlet Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۵۸۰۰ psig. Cv: 1.84-1.95-2.07. Connections: 1/2”-۱” DN. minimum droop.

RS[H]10, RS[H]15, RS[H]20 Series

Inlet Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۳۶۲۵ psig. Cv: 3.79-7.3-13. Connections: 1”-۲” DN. minimum droop.

LRS[H]4 Series

Inlet Pressure: 0-507 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۲۹۰ psig. Cv: 0.73-1. Connections: 1/2” FNPT. High-Sensitivity

LPRS4, LPRS6, LPRS8 Series

Inlet Pressure: 0-232 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ psig. Cv: 1.84-1.95-2.07. Connections: 1/2”-۳/۴”-۱” DN. High-Sensitivity

LPRS10, LPRS15 Series

Inlet Pressure: 0-232 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ psig. Cv: 3.79-7.3. Connections: 1”-۱,۱/۲” DN. High-Sensitivity

High flow

Tescom
Cv = less than 0.3

۰۴ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 up to 0-100 psig. Cv=0.06. Connections 1/8” – ۱/۴”NPTF. minimal internal volume.

۲۶-۱۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 up to 200-10,000 psig. Cv’s:0.02-0.30. Connections 1/4”-۳/۸”NPTF.

۲۶-۱۵۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-50 up to 0-250 psig. Cv=0.08-0.24. Connections: 1/4”-۱/۲” NPTF. High sensitivity. Non-Venting

۲۶-۱۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-50 up to 0-500 psig. Cv=0.08-0.24 Connection sizes 1/4”-۱/۲” NPTF. High sensitivity. Venting

۲۶-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 up to 200-10,000 psig. Cv= 0.02-0.30. Connection: 1/4”-۱/۲”NPTF. High pressure.

۴۴-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 0-500 up to 50-6000 psig. Cv= 0.06. Connection 1/4” NPTF. High pressure, low flow.

۴۴-۱۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-2500 psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF.

۴۴-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500  psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF. High purity

۴۴-۲۲۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500  psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF.

۴۴-۲۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-12 to 0-250  psig. Cv= 0.06-0.24. Connection 1/4” NPTF. High sensitivity.

۴۴-۲۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-150 psig. Cv=0.16. Connection 1/4” NPTF. Toxic or corrosive gases.

۴۴-۳۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-250 psig. Cv=0.05. Connection 1/4” NPTF. High purity Two-stage cylinder

۴۴-۴۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-400 psig. Outlet Pressure:  ۵۰ mmHg absolute to 15 psig. Cv=0.06-0.24. Connection 1/4” NPTF. High sensitivity, sub-atmospheric

۴۴-۵۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 50 mmHg absolute-15 / 50 mmHg absolute-100 psig. Cv=0.06-0.24. Connection 1/4” NPTF. sub-atmospheric outlet pressures.

۴۴-۵۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 1-25 psig to 5-600 psig. Cv=0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF. Low flow.

۴۴-۵۲۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 1-25 psig to 5-500 psig. Cv=0.06-0.15. Connection: 15-25 DN.

۵۰-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 0-10,000 psig. Cv=0.02-0.12. Connections 1/4”-۹/۱۶” NPTF. high pressure hydraulic.

۵۰-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-20,000 psig. Outlet Pressure: 300-15,000 to 300-20,000 psig. Cv=0.06-0.12. Connections 1/4”-۹/۱۶” NPTF. high pressure hydraulic.

۵۴-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 to 200-10,000 psig. Cv=0.06-0.08. Connections 1/4”- ۱/۲”FNPT. high pressure hydraulic.

۵۶ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 200-15,000 psig. Cv=0.06-0.08. Connections 1/4”-۳/۸” FNPT.

۵۶-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 200-15,000 psig. Cv=0.06-0.12. Connection 9/16”FNPT.

BB1 Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-220 to 0-1800 psig. Cv=0.06. Connection 1/4” NPTF or SAE.

BE Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-600 psig. Cv=0.02. Connection 1/8”-۱/۴” NPTF or SAE.

DA Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-350 psig. Cv=0.06. Connection 1/4” NPTF or SAE.

Line Pressure Reducer 6.0

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500 psig. Cv=0.06-1. Connection 1/4”-۱/۲” NPTF.

MiniLabo2

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-22 to 0-143 psig. Connection 1/8”-۱/۴” NPTF.

Ultra High Purity MiniLabo2

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-22 to 0-143 psig. Connection 1/4” VCR.

PS-3400 Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-150 psig. Cv=0.05. Connection 1/4” NPTF. low flows of toxic, flammable and pyrophoric gases. Two Stage.

Regulus 3

Inlet pressure: 0-290 psig. Outlet Pressure: 0.15-1.5 inch-Hg to 2.2-21.8 psig. Connection 1/2”. extremely sensitive

Regulus Stainless Steel

Inlet pressure: 0-116 psig. Outlet Pressure: 0.4-1.7 psig to 2.9-11.6 psig. Connection 1/2”. extremely sensitive

SG 1 Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-250 psig. Cv=0.06-0.2. Connection 1/4” NPTF. Sensitive in medical, pharmaceutical, food and beverage.

SG 2 Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-250 psig. Cv=0.06. Connection 1/4” NPTF. Sensitive in medical, pharmaceutical, food and beverage. Two Stage.

SJS Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-500 psig. Cv=0.12. Connection 1/4” NPTF. is excellent for use on dual mechanical pump seal systems.

Cv 0.3 upto 0.69

۲۰-۱۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3600 psig. Outlet Pressure: 50-89 to 201-320 psig. Cv=0.5. Connection 1/4” NPTF. compressed natural gas vehicles with 7 liter engines and larger.

۲۰-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3600 psig. Outlet Pressure: 49-145 psig. Cv=0.8. Connection 8 mm -1/2” NPTF. compressed natural gas (CNG) vehicles 7 liter engines and larger

۲۰-۱۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10000 psig. Outlet Pressure: 0-450 psig. Cv=0.5. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF. hydrogen service. hydrogen fuel cell vehicles. OEM applications.

۴۴-۱۵۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-200 to 0-600psig. Cv=0.3. Connection 3/8” -۱/۲” NPTF. hydraulic and pneumatic testing.

DK Series

Inlet pressure: 0-1000 psig. Outlet Pressure: 0-600 to 0-700psig. Cv=0.35. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF or SAE. medium flow and pressures. flow meter calibration

Cv =0.7 or higher

۲۶-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10000 psig. Outlet Pressure: 0-10000 psig. Cv=0.46-1.3. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF or SAE. high flow. pneumatic test consoles and R & D laboratories.

۲۶-۱۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-6000 psig. Cv=3.3-6-12. Connection 1/4” -۱” NPTF.high flow. Rocket engine testing, fueling and facilities supply.

۴۴-۱۳۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-300 to 0-2500 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE.high pressure, high flow. commercial diving – breathing air

۴۴-۱۳۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-580 psig. Cv=0.8-2. Connection flanges, DN15-25. high pressure, high flow

۴۴-۳۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-200 psig. Cv=1-1.8. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF. high flow, high purity, laser assist and resonator gases, glove box and isolators.

۴۴-۳۲۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 28″ Hg VAC-15 to 0-200 psig. Cv=1-1.8. Connection flanges, DN10-25. medium flow.

۴۴-۴۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 50-1500 psig. Cv=0.35-0.7-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE. maintain a constant differential pressure. diving applications for emergency breathing air.

۴۴-۴۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-5000 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/4”- ۳/۴” NPTF or SAE. fire suppression equipment and CNG filling.

۴۴-۷۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-5000 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE. high flow, high pressure CNG dispensing, hydraulic or pneumatic test stands.

۵۰-۴۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15000 psig. Outlet Pressure: 1100-2500 to 5500-15000 psig. Cv=0.12-1.9. Connection 3/8”- ۹/۱۶” NPTF. hydraulic power units (HPU) and wellhead control panels.

۵۴-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-8000 psig. Outlet Pressure: 1500 to 8000 psig. Cv=1.6-2. Connection 3/4”NPTF. high flow hydraulically operated blowout preventers (BOP), hydraulic power units (HPU) and hydraulic component testing.

۵۴-۲۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-5000 psig. Outlet Pressure: 50-1500 to 200-5000 psig. Cv=0.8-6.5. Connection 1”NPTF or SAE. high flow, hydraulically operated blowout preventers (BOP) and hydraulic component testing.

CP32 Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-500 psig. Cv=1. Connection 1/2”NPTF.high flow. laser assist and resonator gases. Suitable for tank purging.

DG Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-250 psig. Cv=10. Connection 1”-۱,۱/۲”NPTF. high flow. purging, blanketing, high flow inerting, heat-treating and shielding gases and performs well at very low pressure differentials such as Dewar-supplied processes.

DH Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-250 psig. Cv=5. Connection 1/2”-۱”NPTF. high flow ,low droop purging, blanketing, high flow inerting, heat treating and shielding gases.

DH16 Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-300 psig. Cv=5. Connection 1/2”-۱,۱/۲”NPTF. low pressure, high flow. nitrogen purging.

DHF Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-300 psig. Cv=5. Connection flanges, DN20-25. high flow.

FR2000 Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-150 psig. Cv=1.8. Connection 1/2”-۳/۴”NPTF. Extremely accurate, high flow. low pressure purge.

Regulus 4

Inlet pressure: 0-290 psig. Outlet Pressure: 0.07-0.73 to 14.5-58 psig. Nominal Flow: Max. 72(m3/h air). Connection 1/4”NPTF. Two stage, extremely sensitive, production testing.

SG3 Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-250 psig. Cv=1. Connection 1/2”NPTF. Sensitive, medical, pharmaceutical, food and beverage, and other high purity applications.

Drastar

Seri 072

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06 to 0.2. Connections ¼ ̋ FNPT.

Serie 092

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۵ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 1. Connections ½  ̋ FNPT. High Flow

DR90 Series

Inlet pressure 0-500 psig. Outlet ranges from 0–۷۲ up to 0–۲۱۷ psig. Cv:3.5. Connections 3/8  ̋ to 1” FNPT. Water line.

Two Stage

۲۰۰۰ Series

Inlet pressure 0-3500 psig. Outlet ranges from 0–۲۹ up to 0–۳۶۰ psig. Cv:0.06 – 0.2. Connections 1/4  ̋ FNPT. Two Stage.