رگولاتورهای فشار بالا

mix-of-high-pressure

رگلاتورهای فشار بالا در واقع به رگلاتورهای با دامنه فشار ورودی بیش از ۴۰۰۰ psi اطلاق می شود. اگر چه از این رگلاتورها در برخی کاربردهای با ورودی فشار پایین نیز میتوان استفاده کرد اما با توجه به پارامترهای هزینه ای بهتر است تنها در صورتی که فشار ورودی بیش از ۳۰۰۰ psi باشد در میان این محصولات و بر اساس سایر مشخصات مانند CV و فشار خروجی و … محصول مورد نظر را جستجو نمایید.

GO Regulator

Spring Loaded

PR-50
Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۵۰۰ to 0–۲۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

PR-56
Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۲۵۰ to 0–۶۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

PR-57
Inlet pressures 0-10000 psig. Outlet pressures of 0–۲۵۰ to 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

PR-59
Inlet pressures 0-4000 psig. Outlet pressures of 0–۲۵۰ to 0–۴۰۰۰ psig. Cv: 1.2, Connections 1/4” to 3/4” FNPT. High Flow.

Dome-loaded Regulators

DL-50

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۲۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 20 : 1.

DL-56

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۶۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 172 : 1.

DL-57

Inlet pressures 0-10000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 172 : 1.

DL-59

Inlet pressures 0-4000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/2” to 3/4” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 172 : 1.

Swagelok

KHR Series

Inlet Pressure: 0-10000 psig. Outlet ranges from 0–۵۰۰ up to 100–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.06-0.25. Connections: 1/4” FNPT. High-Pressure, Hydraulic

KHP Series

Inlet Pressure: 0-10000 psig. Outlet ranges from 0–۵۰۰ up to 100–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.06-0.25. Connections: 1/4” FNPT. High-Pressure

KPP Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۰۰ up to 0–۳۶۰۰ psig. Cv: 0.02-0.06. Connections: 1/4” FNPT. High Flow, Low internal volume.

Tescom

۵۰-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-20,000 psig. Outlet Pressure: 300-15,000 to 300-20,000 psig. Cv=0.06-0.12. Connections 1/4”-۹/۱۶” NPTF. high pressure hydraulic.

۲۰-۱۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10000 psig. Outlet Pressure: 0-450 psig. Cv=0.5. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF. hydrogen service. hydrogen fuel cell vehicles. OEM applications.

۲۶-۱۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 up to 200-10,000 psig. Cv’s:0.02-0.30. Connections 1/4”-۳/۸”NPTF.

۲۶-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10000 psig. Outlet Pressure: 0-10000 psig. Cv=0.46-1.3. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF or SAE. high flow. pneumatic test consoles and R & D laboratories.

۲۶-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 up to 200-10,000 psig. Cv= 0.02-0.30. Connection: 1/4”-۱/۲”NPTF. High pressure.

۴۴-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 0-500 up to 50-6000 psig. Cv= 0.06. Connection 1/4” NPTF. High pressure, low flow.

۵۰-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 0-10,000 psig. Cv=0.02-0.12. Connections 1/4”-۹/۱۶” NPTF. high pressure hydraulic.

۵۴-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 to 200-10,000 psig. Cv=0.06-0.08. Connections 1/4”- ۱/۲”FNPT. high pressure hydraulic.

۵۴-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-8000 psig. Outlet Pressure: 1500 to 8000 psig. Cv=1.6-2. Connection 3/4”NPTF. high flow hydraulically operated blowout preventers (BOP), hydraulic power units (HPU) and hydraulic component testing.

۲۶-۱۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-6000 psig. Cv=3.3-6-12. Connection 1/4” -۱” NPTF.high flow. Rocket engine testing, fueling and facilities supply.

۲۶-۱۵۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-50 up to 0-250 psig. Cv=0.08-0.24. Connections: 1/4”-۱/۲” NPTF. High sensitivity. Non-Venting

۲۶-۱۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-50 up to 0-500 psig. Cv=0.08-0.24 Connection sizes 1/4”-۱/۲” NPTF. High sensitivity. Venting

۴۴-۱۵۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-200 to 0-600psig. Cv=0.3. Connection 3/8” -۱/۲” NPTF. hydraulic and pneumatic testing.

۴۴-۱۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-2500 psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF.

۴۴-۴۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 50-1500 psig. Cv=0.35-0.7-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE. maintain a constant differential pressure. diving applications for emergency breathing air.

۴۴-۴۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-5000 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/4”- ۳/۴” NPTF or SAE. fire suppression equipment and CNG filling.

Drastar

DR70 Series

Inlet pressure 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۴۵ up to 0–۵۰۰۰ psig. Cv:3.5 . Connections 3/4  ̋ to 1” FNPT. High Flow

DR80 Series

Inlet pressure 0-10000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۰۰ up to 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv:0.06 – 0.2. Connections 1/4  ̋ to 3/8” FNPT.

DR90 Series

Inlet pressure 0-500 psig. Outlet ranges from 0–۷۲ up to 0–۲۱۷ psig. Cv:3.5. Connections 3/8  ̋ to 1” FNPT. Water line.