شرکت GO Regulator

go-regulators-mix1

شرکت GO Regulator به صورت تخصصی صرفاً رگلاتورهای خاص صنعتی را با بالاترین کیفیت تولید می کند. تولید محصولات در آمریکا و بر اساس استانداردهای جهانی اطمینان مصرف کننده از کیفیت نهایی را به صورت قطعی جلب می کند.

محصولات این شرکت بر اساس دسته بندی خود شرکت در زیر ارائه شده است. با کلیک بر روی نام محصول می توانید مشخصات فنی آن را دانلود نمایید.

Single Stage Regulators
(Gas or liquid service)

PR-1

Inlet pressure 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۷۵۰ psig. Cv’s from 0.025 to 0.50. Connections 1/8” to ¼ ̋ FNPT.

PR-2

Inlet pressure 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv from 0.025 to 0.5. Connections 1/8” to 3/8 “ FNPT.

PR-5

Inlet pressure 0-300 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۲۵۰ psig. Cv 0.2. Connections 1/8” to 3/8 “ FNPT. Minimum droop.

PR-7

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 1.1, Connections 1/4” FNPT to 3/4 “¾˝ Tri-clover. Minimum droop.

PR-7LF

Inlet pressures 0-3600 psig and outlet pressures of 0–۶ to 0–۱۵۰ psig. Cv: 0.025 to 0.50. Connections 1/4” to 1/2” FNPT. Sensitive Low pressure adjustability.

PR-7ULF

Gas Service. Inlet pressures 0- 250 psig. Outlet pressure ranges of 0–۶ to 0–۱۰۰ psig. Cv 0.004. Connections 1/8” to 1/4” FNPT. Ultra precise low outlet pressure control.

PR-9

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.06 – ۰٫۲, Connections 1/4” FNPT to ½” Tube stub. High Temperature (All metal construction)

PR-11

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.025 – ۰٫۲, Connections 1/8” to ¼”FNPT. Ultra Sensitive.

CPR-1

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 1–۳۰ to 0-750 psig. Cv: 0.025 – ۰٫۲, Connections 1/8” FNPT. Internal dead volume less than 4cc

CPR-5

Inlet pressures 0-300 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.2, Connections 1/8” FNPT to ¼” Tube stub. high fl ows with good sensitivity.

LG-1

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2-0.06, Connections 1/16” to 1/8” FNPT. low dead volume less than 2.7cc, Rapid purge cycles.

SPR

Inlet pressures 0-145 psig. Outlet pressures of 0–۳۰ psia. Cv: 0.025 – ۰٫۵, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Subatmospheric.

MR

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025 – ۰٫۰۶, Connections 1/16” to 1/8” FNPT. ultra-miniature, Designed for surface, panel or manifold mounting

High Pressure Regulators

PR-50
Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۵۰۰ to 0–۲۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

PR-56
Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۲۵۰ to 0–۶۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

PR-57
Inlet pressures 0-10000 psig. Outlet pressures of 0–۲۵۰ to 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

PR-59
Inlet pressures 0-4000 psig. Outlet pressures of 0–۲۵۰ to 0–۴۰۰۰ psig. Cv: 1.2, Connections 1/4” to 3/4” FNPT. High Flow

Back Pressure Regulators
(Gas or liquid service)

BP-3        

Pressure Control Range of 0–۶ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/8” FNPT to ½” Tube stub.

BP-6        

Pressure Control Range of 0–۱۰۰ to 0-1000 psig. Cv: 3, Connections 1/2” FNPT to 3/4” Tube stub. High Flow

BP-8        

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.4-1.2, Connections 1/4” FNPT to 1/2” Tube stub. High Flow

BP-8LF  

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” to 1/2” FNPT. High Sensitivity.

CBP-3      

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/8” FNPT to 1/4” Tube stub. Optimum back pressure control.

LB-1        

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.03-53, Connections 1/16” to 1/8” FNPT. Internal volume less than 3cc. Rapid purge cycles.

SBPR       

Pressure Control Range of 1–۳۰ psia. Cv: 0.005-0.2, Connections 1/4” to 1/2” FNPT. Subatmospheric

BP-60      

Pressure Control Range of 0–۲۰۰۰ psig. Cv: 0.005-0.09, Connections 1/4” FNPT to 1/2” Tube stub. High Pressure

BP-66      

Pressure Control Range of 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.01-0.12, Connections 1/4” FNPT to 1/2” Tube stub. High Pressure

Cylinder Regulators

CYL-1              

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-750 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Non-corrosive gases. Single Stage.

CYL-2               

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Non-corrosive gases. Two Stage.

CYL-3              

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰۰ to 0-2000 psig. Cv: 0.06-0.2, Connections 1/4” FNPT. Non-corrosive gases. High Pressure.

CYL-20

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Corrosion-resistant Two-stage. Precision pressure control

CYL-21

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-750 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” to 3/8” FNPT.

Corrosion-resistant Single Stage.

CC-2                

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.2, Connections 1/8” FNPT. Suited for instrumentation applications. Precise and stable delivery pressure.

COM-1

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Crossover manifold system

COM-2B         

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Crossover manifold system

COM-2P         

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Crossover manifold system

Dome-loaded Regulators

DL-50

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۲۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.5, Connections 1/4” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 20 : 1.

DL-56

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۶۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 172 : 1.

DL-57

Inlet pressures 0-10000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 172 : 1.

DL-59

Inlet pressures 0-4000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.05-0.2, Connections 1/2” to 3/4” FNPT. Dome Ratio: 11.5 : 1, 172 : 1.

Hydraulic Pressure Control Regulator

GHR Series

Inlet pressures 0-10000 psig. Outlet pressures of 1-150 to 200-10000 psig. Cv: 1.2, Connections 1/4” to 3/8” FNPT. Compact, durable, highly accurate and stable regulator for application in hydraulic systems.

Vaporizing Regulators

HPR-2 Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT.

HPR-2 Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 40-250 W

HPR-2XW Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT.

HPR-2XW Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 40-250 W

CV Series Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT. Two-stage

CV Series Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 120-240 VAC / 40-250 W. Two-stage.

DHR Series Steam Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT. Heated Dual Pressure Regulators.

DHR Series Electrically Heated

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۱۰۰۰ psig. Cv: 0.025-0.2, Temp Range: 55-380 F, Heater: 120-240 VAC / 40-250 W. Heated Dual Pressure Regulators.

MV-1 Series

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.025-0.06, Connection: In 1/16” to 1/8” FNPT. Miniature weighing in at a scant 0.86 pounds.

LNG Sample Analyzer

Inlet pressures 0-6000 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.025-0.06, Connection: In 1/8” FNPT Out: ¼” FNPT. Heart of the LNG Vaporizer Assembly

HXR Insitu Temperature Exchanger

Inlet pressures 0-3600 psig. Outlet pressures of 0–۱۰ to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.025, Connection: In 1/4” FNPT. Heart of the LNG Vaporizer Assembly. Designed to offset the Joules-Thompson temperature effect.