شرکت SWAGELOK

swagelok-regulators-mix1

شرکت آمریکایی Swagelok یکی از خوشنامترین سازندگان  رگلاتور در جهان است که علاوه بر تولید رگلاتور تجهیزات بسیار دیگری نیز تولید می کند. مهمترین ویژگی این برند کیفیت بینظیر آن و سرعت قابل قبول در تحویل دهی محصولات است.

محصولات این شرکت بر اساس دسته بندی خود شرکت در زیر ارائه شده است. با کلیک بر روی نام محصول می توانید مشخصات فنی آن را دانلود نمایید.

Pressure-Reducing
Dome-Loaded

RA Series

Inlet pressure 0-5800 psig. Ratio (Dome-to-Outlet Pressure):1:15- 1:70. Cv: 1.84. Connections 1/2” to 1 ̋ DN.

RD[H]6DP Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۱۴۵ psig. Cv: 1.95. Connections ¾” DN.

RD2 Series

Inlet pressure 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۵۸۰۰ psig. Cv:: 0.05. Connections ¼ ̋ FNPT.

RD[H]6 and RD[H]8 Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۱۵ up to 0–۲۵۳۷ psig. Cv: 1.95-2.07. Connections ¾” -۱” DN.

RD[H]10 Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۳۶۲۵ psig. Cv: 1.95-2.07. Connections: 1” DN.

HF Series

Max. In. Pressure: 0-3000 psig. Outlet ranges from 5–۱۵۰ psig. Cv: 3.79. Connections 1/4” -۳/۸” DTube.

RD[H]15, RD[H]20 Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۲۹۰۰ psig. Cv: 7.3-13. Connections: 1, 1/2” – ۲” DN. Dynamic regulation

RD[H]25, RD[H]30, RD[H]40 Series

Max. In. Pressure: 0-1015 / 0-4060 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۲۹۰۰ psig. Cv: 21-36-73. Connections: 2, 1/2” – ۴” DN. High Stability

LPRD20, LPRD40 Series

Max. In. Pressure: 0-232 psig. Outlet ranges from 1.4–۱۴٫۵ up to 4.3–۲۹ psig. Cv: 13-73. Connections: 2” – ۴” DN. High accuracy. High Flow

Pressure-Reducing
Spring-Loaded

RS[H]2 Series

Max. In. Pressure: 0-5800 / 0-10150 psig. Outlet ranges from 0–۱۴۵ up to 0–۵۰۷۵ psig. Cv: 0.05. Connections: ¼” FNPT. Dynamic regulation

KCP Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۱۵۰۰ psig. Cv: 0.02-0.5. Connections: 1/8” FNPT. short stroke.

KPR Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.02-0.5. Connections: 1/4” FNPT. excellent accuracy, sensitivity, and setpoint pressure stability.

KHF Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۲۵۰ psig. Cv: 1. Connections: 1/4”-۱/۲” FNPT. high-flow high sensitivity.

KPF Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۰۰ up to 0–۴۰۰۰ psig. Cv: 1. Connections: 1/4”-۱/۲” FNPT. minimum droop.

RS[H]4 Series

Inlet Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۵۸۰۰ psig. Cv: 1.84-1.95-2.07. Connections: 1/2”-۱” DN. minimum droop.

RS[H]10, RS[H]15, RS[H]20 Series

Inlet Pressure: 0-1015 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۳۶۲۵ psig. Cv: 3.79-7.3-13. Connections: 1”-۲” DN. minimum droop.

KHR Series

Inlet Pressure: 0-10000 psig. Outlet ranges from 0–۵۰۰ up to 100–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.06-0.25. Connections: 1/4” FNPT. High-Pressure, Hydraulic

KHP Series

Inlet Pressure: 0-10000 psig. Outlet ranges from 0–۵۰۰ up to 100–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.06-0.25. Connections: 1/4” FNPT. High-Pressure

KLF Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۲ up to 0–۲۵۰ psig. Cv: 0.02-0.5. Connections: 1/4” FNPT. High-Sensitivity, minimum droop.

LRS[H]4 Series

Inlet Pressure: 0-507 / 0-5800 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ up to 0–۲۹۰ psig. Cv: 0.73-1. Connections: 1/2” FNPT. High-Sensitivity

LPRS4, LPRS6, LPRS8 Series

Inlet Pressure: 0-232 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ psig. Cv: 1.84-1.95-2.07. Connections: 1/2”-۳/۴”-۱” DN. High-Sensitivity

LPRS10, LPRS15 Series

Inlet Pressure: 0-232 psig. Outlet ranges from 0–۴۳ psig. Cv: 3.79-7.3. Connections: 1”-۱,۱/۲” DN. High-Sensitivity

High flow

KPP Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰۰۰ up to 0–۳۶۰۰ psig. Cv: 0.02-0.06. Connections: 1/4” FNPT. High Flow, Low internal volume

KCY Series

Inlet Pressure: 0-6000 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06-0.5. Connections: 1/4” FNPT. High Flow, Two-Stage

Back-Pressure

KCB Series

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-375 psig. Cv: 0.1-0.2, Connections 1/8” FNPT. high sensitivity

KBP Series

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-500 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” FNPT. high sensitivity

KFB Series

Pressure Control Range of 0–۱۰ to 0-250 psig. Cv: 1, Connections 1/4” – ۱/۲” FNPT. high-flow

KHB Series

Pressure Control Range of 0–۵۰۰ to 100-10000 psig. Cv: 0.06-0.25, Connections 1/4” FNPT. high sensitivity high pressure.

KPB Series

Pressure Control Range of 0–۱۰۰۰ to 0-4000 psig. Cv: 0.06-0.2, Connections 1/4” FNPT. Medium pressure.

BS2, BSH2 Series

Max. In. Pressure: 5800 / 10150 psig, Pressure Control Range of 0–۱۴۵ to 0-10150 psig. Cv: 0.1, Connections 1/4” FNPT.

BS[H]4, BS[H]6, BS[H]8 Series

Max. In. Pressure: 1015 / 5800 psig, Pressure Control Range of 0–۴۳ to 0-5220 psig. Cv: 1.84-2.07, Connections 1/2” -۱” DN.

BS[H]10, BS[H]15 Series

Max. In. Pressure: 1015 / 3625 psig, Pressure Control Range of 0–۴۳ to 0-3625 psig. Cv: 3.84-7.3, Connections 1” -۱ ,۱/۲” DN. High flow

LBS4 Series

Max. In. Pressure: 507 psig, Pressure Control Range of 0–۴۳ to 0-290 psig. Cv: 1.3, Connections 1/2” FNPT. High Sensivity.

Dome-Loaded Regulators

Control inlet or upstream pressure to protect sensitive equipment from costly damage

Enable dynamic pressure control to provide more consistent upstream pressure as flow demands vary

Maintain control safely with the fixed gas dome by balancing the dome pressure against the force of the inlet pressure

Specialty Pressure Regulators

KCM Series

Nominal Changeover Pressures: 100, 250, and 500 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06. Connections: 1/4” FNPT. Gas Cylinder Changeover

KSV Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۵۰۰ psig. Cv: 0.06-0.2. Connections: 1/8”- ۱/۴” FNPT.

Steam-Heated Vaporizing.

KEV Series

Inlet Pressure: 0-3600 psig. Outlet ranges from 0–۱۰ up to 0–۳۶۰۰ psig. Cv: 0.02-0.06. Connections: 1/8”- ۱/۴” FNPT. Electrically Heated Vaporizing

Tank Blanketing Pressure Regulators

Specification:Working Pressure: up to 232 psig (16.0 bar) Temperature: from -4 to 212°F (-20 to 100° C), End Connection Sizes: 1/2, 1, and 2 in