شرکت Tescom

tescom-regulators-mix1

شرکت Tescom  یکی از زیر مجموعه های شرکت معظم Emerson است و از بنام ترین برندهای تولید کننده رگولاتور در جهان به حساب می آید. این شرکت به عنوان زیر مجموعه شرکت امرسون نیازمندیهای صنعتی و تحقیقاتی را به خوبی پوشش می دهد. تنوع بسیار زیاد محصولات از ویژگیهای این برند است.

محصولات این شرکت بر اساس دسته بندی خود شرکت در زیر ارائه شده است. با کلیک بر روی نام محصول می توانید مشخصات فنی آن را دانلود نمایید.

Multi Purpose Regulators
Cv = less than 0.3

۰۴ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 up to 0-100 psig. Cv=0.06. Connections 1/8” – ۱/۴”NPTF. minimal internal volume.

۲۶-۱۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 up to 200-10,000 psig. Cv’s:0.02-0.30. Connections 1/4”-۳/۸”NPTF.

۲۶-۱۵۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-50 up to 0-250 psig. Cv=0.08-0.24. Connections: 1/4”-۱/۲” NPTF. High sensitivity. Non-Venting

۲۶-۱۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-50 up to 0-500 psig. Cv=0.08-0.24 Connection sizes 1/4”-۱/۲” NPTF. High sensitivity. Venting

۲۶-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 up to 200-10,000 psig. Cv= 0.02-0.30. Connection: 1/4”-۱/۲”NPTF. High pressure.

۴۴-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 0-500 up to 50-6000 psig. Cv= 0.06. Connection 1/4” NPTF. High pressure, low flow.

۴۴-۱۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-2500 psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF.

۴۴-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500  psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF. High purity

۴۴-۲۲۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500  psig. Cv= 0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF.

۴۴-۲۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-12 to 0-250  psig. Cv= 0.06-0.24. Connection 1/4” NPTF. High sensitivity.

۴۴-۲۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-150 psig. Cv=0.16. Connection 1/4” NPTF. Toxic or corrosive gases.

۴۴-۳۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-250 psig. Cv=0.05. Connection 1/4” NPTF. High purity Two-stage cylinder

۴۴-۴۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-400 psig. Outlet Pressure:  ۵۰ mmHg absolute to 15 psig. Cv=0.06-0.24. Connection 1/4” NPTF. High sensitivity, sub-atmospheric

۴۴-۵۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 50 mmHg absolute-15 / 50 mmHg absolute-100 psig. Cv=0.06-0.24. Connection 1/4” NPTF. sub-atmospheric outlet pressures.

۴۴-۵۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 1-25 psig to 5-600 psig. Cv=0.06-0.15. Connection 1/4” NPTF. Low flow.

۴۴-۵۲۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 1-25 psig to 5-500 psig. Cv=0.06-0.15. Connection: 15-25 DN.

۵۰-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 0-10,000 psig. Cv=0.02-0.12. Connections 1/4”-۹/۱۶” NPTF. high pressure hydraulic.

۵۰-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-20,000 psig. Outlet Pressure: 300-15,000 to 300-20,000 psig. Cv=0.06-0.12. Connections 1/4”-۹/۱۶” NPTF. high pressure hydraulic.

۵۴-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10,000 psig. Outlet Pressure: 5-500 to 200-10,000 psig. Cv=0.06-0.08. Connections 1/4”- ۱/۲”FNPT. high pressure hydraulic.

۵۶ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 200-15,000 psig. Cv=0.06-0.08. Connections 1/4”-۳/۸” FNPT.

۵۶-۲۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15,000 psig. Outlet Pressure: 200-15,000 psig. Cv=0.06-0.12. Connection 9/16”FNPT.

BB1 Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-220 to 0-1800 psig. Cv=0.06. Connection 1/4” NPTF or SAE.

BE Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-600 psig. Cv=0.02. Connection 1/8”-۱/۴” NPTF or SAE.

DA Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-350 psig. Cv=0.06. Connection 1/4” NPTF or SAE.

Line Pressure Reducer 6.0

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-500 psig. Cv=0.06-1. Connection 1/4”-۱/۲” NPTF.

MiniLabo2

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-22 to 0-143 psig. Connection 1/8”-۱/۴” NPTF.

Ultra High Purity MiniLabo2

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-22 to 0-143 psig. Connection 1/4” VCR.

PS-3400 Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-150 psig. Cv=0.05. Connection 1/4” NPTF. low flows of toxic, flammable and pyrophoric gases. Two Stage.

Regulus 3

Inlet pressure: 0-290 psig. Outlet Pressure: 0.15-1.5 inch-Hg to 2.2-21.8 psig. Connection 1/2”. extremely sensitive

Regulus Stainless Steel

Inlet pressure: 0-116 psig. Outlet Pressure: 0.4-1.7 psig to 2.9-11.6 psig. Connection 1/2”. extremely sensitive

SG 1 Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-250 psig. Cv=0.06-0.2. Connection 1/4” NPTF. Sensitive in medical, pharmaceutical, food and beverage.

SG 2 Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-250 psig. Cv=0.06. Connection 1/4” NPTF. Sensitive in medical, pharmaceutical, food and beverage. Two Stage.

SJS Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-500 psig. Cv=0.12. Connection 1/4” NPTF. is excellent for use on dual mechanical pump seal systems.

Multi Purpose Regulators
Cv 0.3 upto 0.69

۲۰-۱۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3600 psig. Outlet Pressure: 50-89 to 201-320 psig. Cv=0.5. Connection 1/4” NPTF. compressed natural gas vehicles with 7 liter engines and larger.

۲۰-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3600 psig. Outlet Pressure: 49-145 psig. Cv=0.8. Connection 8 mm -1/2” NPTF. compressed natural gas (CNG) vehicles 7 liter engines and larger

۲۰-۱۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10000 psig. Outlet Pressure: 0-450 psig. Cv=0.5. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF. hydrogen service. hydrogen fuel cell vehicles. OEM applications.

۴۴-۱۵۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-200 to 0-600psig. Cv=0.3. Connection 3/8” -۱/۲” NPTF. hydraulic and pneumatic testing.

DK Series

Inlet pressure: 0-1000 psig. Outlet Pressure: 0-600 to 0-700psig. Cv=0.35. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF or SAE. medium flow and pressures. flow meter calibration

Cv =0.7 or higher

۲۶-۱۱۰۰ Series

Inlet pressure: 0-10000 psig. Outlet Pressure: 0-10000 psig. Cv=0.46-1.3. Connection 1/4” -۱/۲” NPTF or SAE. high flow. pneumatic test consoles and R & D laboratories.

۲۶-۱۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-6000 psig. Cv=3.3-6-12. Connection 1/4” -۱” NPTF.high flow. Rocket engine testing, fueling and facilities supply.

۴۴-۱۳۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-300 to 0-2500 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE.high pressure, high flow. commercial diving – breathing air

۴۴-۱۳۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-580 psig. Cv=0.8-2. Connection flanges, DN15-25. high pressure, high flow

۴۴-۳۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-200 psig. Cv=1-1.8. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF. high flow, high purity, laser assist and resonator gases, glove box and isolators.

۴۴-۳۲۰۰F Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 28″ Hg VAC-15 to 0-200 psig. Cv=1-1.8. Connection flanges, DN10-25. medium flow.

۴۴-۴۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 50-1500 psig. Cv=0.35-0.7-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE. maintain a constant differential pressure. diving applications for emergency breathing air.

۴۴-۴۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-5000 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/4”- ۳/۴” NPTF or SAE. fire suppression equipment and CNG filling.

۴۴-۷۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-6000 psig. Outlet Pressure: 0-5000 psig. Cv=0.8-2. Connection 1/2”- ۳/۴” NPTF or SAE. high flow, high pressure CNG dispensing, hydraulic or pneumatic test stands.

۵۰-۴۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-15000 psig. Outlet Pressure: 1100-2500 to 5500-15000 psig. Cv=0.12-1.9. Connection 3/8”- ۹/۱۶” NPTF. hydraulic power units (HPU) and wellhead control panels.

۵۴-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-8000 psig. Outlet Pressure: 1500 to 8000 psig. Cv=1.6-2. Connection 3/4”NPTF. high flow hydraulically operated blowout preventers (BOP), hydraulic power units (HPU) and hydraulic component testing.

۵۴-۲۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-5000 psig. Outlet Pressure: 50-1500 to 200-5000 psig. Cv=0.8-6.5. Connection 1”NPTF or SAE. high flow, hydraulically operated blowout preventers (BOP) and hydraulic component testing.

CP32 Series

Inlet pressure: 0-3000 psig. Outlet Pressure: 0-500 psig. Cv=1. Connection 1/2”NPTF.high flow. laser assist and resonator gases. Suitable for tank purging.

DG Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-250 psig. Cv=10. Connection 1”-۱,۱/۲”NPTF. high flow. purging, blanketing, high flow inerting, heat-treating and shielding gases and performs well at very low pressure differentials such as Dewar-supplied processes.

DH Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-250 psig. Cv=5. Connection 1/2”-۱”NPTF. high flow ,low droop purging, blanketing, high flow inerting, heat treating and shielding gases.

DH16 Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-300 psig. Cv=5. Connection 1/2”-۱,۱/۲”NPTF. low pressure, high flow. nitrogen purging.

DHF Series

Inlet pressure: 0-580 psig. Outlet Pressure: 0-1.4 to 0-300 psig. Cv=5. Connection flanges, DN20-25. high flow.

FR2000 Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-150 psig. Cv=1.8. Connection 1/2”-۳/۴”NPTF. Extremely accurate, high flow. low pressure purge.

Regulus 4

Inlet pressure: 0-290 psig. Outlet Pressure: 0.07-0.73 to 14.5-58 psig. Nominal Flow: Max. 72(m3/h air). Connection 1/4”NPTF. Two stage, extremely sensitive, production testing.

SG3 Series

Inlet pressure: 0-4500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 0-250 psig. Cv=1. Connection 1/2”NPTF. Sensitive, medical, pharmaceutical, food and beverage, and other high purity applications.

Back Pressure Regulator

۲۶-۱۷۰۰ Series

Pressure Control Range of 5-500 to 200–۱۰۰۰۰ psig. Cv: 0.1-0.14, Connections 1/8” – ½” FNPT.

۲۶-۱۷۰۰F Series

Pressure Control Range of 5-500 psig. Cv: 0.1-0.14, Connections Flange DN 15-25.

۲۶-۲۳۰۰ Series

Pressure Control Range of 0-250 psig. Cv: 0.6, Connections 1/4” – ½” FNPT or SAE. highly accurate, hydraulic or pneumatic testing, calibration, and pump discharge pressure control.

۲۶-۲۵۰۰ Series

Pressure Control Range of 0-20 to 0-300 psig. Cv: 5, Connections ½”-۱” FNPT or SAE. excellent sensitivity, High flow.

۲۶-۲۷۰۰ Series

Pressure Control Range of 0-30 to 0-1000 psig. Cv: 2, Connections ½”-۳/۴” FNPT or SAE. high flow, use in pump and compressor control and process pressure control. Suitable for high flow, low pressure chemical injection.

۲۶-۲۹۰۰ Series

Pressure Control Range 0-1000 psig. Cv: 2, Connections ½” FNPT or SAE. Dumping exhaled breath from pressure chamber (BIBS) and diving bell.

۴۴-۱۷۰۰ Series

Pressure Control Range 40-150 to 100-800 psig. Cv: 0.1, Connections 1/4” FNPT. Dumping hydraulic or pneumatic service.

۴۴-۲۳۰۰ Series

Pressure Control Range 0-25 to 0-250 psig. Cv: 0.08, Connections 1/4” FNPT. Analytical systems, gas sampling, pilot plants, OEM packages and R & D laboratories.

۴۴-۲۵۰۰ Series

Pressure Control Range 0-25 to 0-250 psig. Cv: 0.3, Connections 1/4” FNPT. General purpose.

۴۴-۲۹۰۰ Series

Pressure Control Range 0-12 to 0-150 psig. Cv: 0.3, Connections 1/4” FNPT. Extremely sensitive and repeatability. pilot plants.

۴۴-۴۷۰۰ Series

Pressure Control Range 50 mm Hg absolute-15 psig to 50 mm Hg absolute -150 psig. Cv: 0.04-0.3, Connections 1/4” – ۳/۸” FNPT. Hydraulic or pneumatic service

۴۴-۵۵۰۰ Series

Pressure Control Range 0-50 to 0-300 psig. Cv: 0.3, Connections 1/4” FNPT. Hydraulic or pneumatic service

۵۴-۲۱۰۰ Series

Pressure Control Range 0-15000 psig. Cv: 0.08, Connections 1/4” -۱/۲” FNPT. Pump discharge pressure control, chemical injection and burst testing.

۵۴-۲۳۰۰ Series

Pressure Control Range 0-1000 to 0-10000 psig. Cv: 1.6, Connections 1/2” – ¾” FNPT. Hydraulic test stands and process control.

۵۴-۲۷۰۰ Series

Pressure Control Range 0-500 to 0-5500 psig. Cv: 5, Connections 1” FNPT. High flow, hydraulic test stands.

۵۴-۳۵۰۰ Series

Pressure Control Range 0-10000 psig. Cv: 0.08, Connections 1/4” -۳/۸” FNPT. Two-stage hydraulic backpressure regulator, high pressure hydraulic test benches and injection valve manufacturing and testing.

BB3 Series

Pressure Control Range 0-80 to 0-250 psig. Cv: 0.2, Connections 1/4” FNPT. high pressure, low flow, portable equipment or OEM equipment.

DV Series

Pressure Control Range 760 – 50 mm Hg absolute. Cv: 0.25, Connections 1/8” – ۱/۴” FNPT. Vacuum control up to 0.1% accuracy. instrumentation testing and calibration equipment.

High Purity Gases

۱۲ Series

Inlet pressure: 0-150 psig. Outlet Pressure: 250 mm Hg-15 to 0-100 psig. Cv=0.04-0.08. Connection Special VCR.miniature ultra-high purity IGS/VCR®.

۱۵ Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-130 to 0-150 psig. Cv=8-14. Connection: 3/4”-۲″ Tubes. ultra-high flow.

۲۳ Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-130 to 0-150 psig. Cv=8-14. Connection: VCR / ½” -high flow.

۲۲-۲۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-250 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.24. Connection Special.  electronic grade cleaned.

۲۲-۵۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-600 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=1. Connection 3/8”-۱/۲” Tubes. high flow.

۴۴۹-۲۵۴ Series

Inlet pressure: 0-1500 psig. Outlet Pressure: 25-400 psig. Cv=1. Connection Special / 1/2” Tube.high flow

۶۴-۲۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-250 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. electronic grade cleaned.

۶۴-۲۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. electronic grade cleaned.

۶۴-۳۲۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. high flow.

۶۴-۳۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. Two stage.

۶۴-۳۶۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. highly sensitive, low droop.

۶۴-۵۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 50 mm Hg absolute – 15 psig to 50 mm Hg absolute-30 psig. Cv=0.06-0.15-0.24. Connection Special / 1/4” Tube. sub atmospheric.

۶۴-۵۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-600 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=1. Connection Special / 1/2” Tube.

۷۴-۲۴۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-100 psig. Cv=0.06-0.15. Connection Special / 1/4” Tube. low internal volume.

۷۴-۳۰۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-15 to 4-150 psig. Cv=0.5. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, low internal volume.

۷۴-۳۸۰۰ Series

Inlet pressure: 0-3500 psig. Outlet Pressure: 0-30 to 0-150 psig. Cv=0.5. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, low internal volume.

PH-1600 Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-20 to 0-250 psig. Cv=2.5-3.5. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, biotech and pharmaceutical applications.

PH-1800 Series

Inlet pressure: 0-300 psig. Outlet Pressure: 0-20 to 0-300 psig. Cv=10. Connection Special / 3/4” Tube. high flow, biotech and pharmaceutical applications.

PH-2200 Series

Inlet pressure: 0-150 psig. Outlet Pressure: 0-10 to 0-150 psig. Cv=0.06-0.15-0.24. Connection Special / 1/2” Tube. specialty, corrosive, and pyrophoric gases.

PH-2600 Series

Inlet pressure: 0-150 psig. Outlet Pressure: 0-10 to 0-150 psig. Cv=0.02-0.24. Connection Special / 1/2” Tube. specialty, corrosive, and pyrophoric gases.

PH-3200 Series

Inlet pressure: 0-500 psig. Outlet Pressure: 0-25 to 0-150 psig. Cv=1-1.8. Connection Special / 1/2” Tube. high flow, biotech and pharmaceutical applications.

Medical Gases

Central Gas

Inlet pressure: 0-73 – ۰-۲۰۳ psig. Outlet Pressure: 0-58 to 0-145 psig. Pressurized medical gases.

Wegamed

Inlet pressure: 0-2900 psig. Outlet Pressure: 0-73 psig. Cylinder for pressure reduction of pressurized medical gases.

Wegamed 300

Inlet pressure: 0-4350 psig. Outlet Pressure: 0-73 psig. Cylinder for pressure reduction of pressurized medical gases.